Вие сте тук: Начало » Други списания, публикувани в нашия сайт » Философски алтернативи » Списание Философски Алтернативи
Действия към документ

Списание Философски Алтернативи

Последна промяна 2012-09-11 11:25
 
Философски алтернативи
Българска академия на науките
ISSN 0861-7899

1945 –

Редакционна колегия
Нонка Богомилова /главен редактор/, Нина Димитрова /зам.-главен редактор/, Ивайло Димитров, Ина Димитрова, Емилия Маринова, Николай Обрешков, Добрин Тодоров

Международен редакционен съвет
Рудолф Зиберт /САЩ/, Александър Неклеса /Русия/, Нейтън Хаузър /Канада, САЩ/, Аксел Хонет /Германия/, Кристофър Хукуей /Великобритания/



Списание “Философски алтернативи” /1992 - /, ISSN 0861-7899  започва да излиза  през 1945 г. като “Философска мисъл”. “Философски алтернативи” е реферирано списание, издавано от Института за изследване на обществата и знанието при БАН. То е единственото академично списание за философия, излизащо на български език. В него публикуват авторитетни  български изследователи и автори от чужбина, утвърдили се в областта на философията. Списанието дава поле за изяви и на млади и перспективни учени – асистенти, докторанти, студенти. Приемат се за публикуване ръкописи  в областите: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, психология, социология. Публикуват се също преводни статии,  рецензии за книги, информативни материали, интервюта.
“Философски алтернативи” излиза в 6 книжки годишно – през февруари, април, юни, август, октомври, декември.

Етичен код и авторски права. Всички права са запазени; нито една част от публикациите не може да бъде възпроизвеждана или препредавана без предварителното разрешение на Издателя. Авторските права на публикуваните материали принадлежат на списание “Философски алтернативи”. Депозираните за публикуване ръкописи не трябва да са публикувани другаде на части или изцяло, нито да бъдат депозирани за публикуване в друго издание, докато тече процесът на рецензирането им във “Философски алтернативи”.


Индексиране: Статиите в списание “Философски алтернативи” се индексират от: The Philosopher’s Index, EBSCOhost, Central and Eastern European On-line Library  /www. ceeol.com/.

Инструкции за авторите

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИИТЕ
1. Ръкописите се депозират в редакцията на списанието в хартиено копие и на електронен носител/или се изпращат на посочения адрес. Отделно се прилага информация за автора – име, месторабота, ел.адрес.
2. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието, а задължение на автора е да има разрешение за цитирането на публикации, защитени от Закона за авторското право. Приемат се за обсъждане само непубликувани до момента текстове.
3. Ръкописите трябва да бъдат представяни във формат А4 (30 реда на страница и 60 знака на ред, шрифт Times New Roman). Максимален обем – 20 страници.
4. Основният текст на статиите още в началото да бъде съпроводен с резюме на английски език до 15 реда (до 300 думи) и да завършва с ключови думи.
5. Позоваването на цитираните автори в текста да става в кръгли скоби по следния начин – фамилия, година, страница/и. Например: (Монтен, 1975: с. 53–54); (Hesse, 1970: р 124).
6. Бележките да бъдат в края на текста.
7. Библиографията да бъде в края на ръкописа, подредена по азбучен ред на фамилните имена на авторите.
ЗА КНИГА:
Дельоз, Ж., Ф. Гатари. 2009. Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения. 2. София: ИК Критика и хуманизъм.
Hesse, M. 1970. Models and Analogies in Science. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
ЗА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ:
Шпет, Г. 2010. Философия и история. // Философски алтернативи. № 5: 5–11.
Nordenstam, T. and H. Skjervheim. 1973. Philosophy of Science in Norway. // Journal for General Philosophy of Science. № 4 (1), 147–164.
ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИК:
Рийвс-Елингтън, Б. 1999. Майката-светица: един предмодерен идеал за посткомунистическите жени? // В: Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. (Съст. Р. Мухарска). София: Полис, 352–374.
Heller, A. 1988. On Formal Democracy. // In: Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso, 47–92.
Ако един автор в границите на една година се цитира повече от веднъж, номерацията се отбелязва с а, б, в и т. н. Например: (Канавров 2006а); (Канавров 2006б).
8. Следващата стъпка е задължителната транслитерация на заглавията на кирилица, както и преводът им на английски, поставен в квадратни скоби. Понеже сайтът за транслитерация на българска кирилица все още е в процес на изготвяне, да се ползва www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html или сайтът за транслитерация на руска кирилица – http://translit.ru.
Библиографията придобива следния вид:
References
Petrov, I. 1964. Filosofia na naukata [Philosophy of Science]. Sofia: Nauka i izkustvo.
Bakhtin, M. 1986. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aestetics of Literary Creativity]. Moskow: Nauka.
Преводът на заглавията на английски е задължителен и за цитиранията от френски, немски и т. н. езици.
Придържайте се задължително към използването на харвардския реферативен стил – http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
Няма да се приемат ръкописи, в които правилата не са спазени.


Адрес за контакт: “Философски алтернативи”, бул. “П.Евтимий 6”, София 1000
Ел. адрес: filosofski_alternativi@mail.bg, тел./факс/ 359 2/ 981 07 91


Абонамент: Български пощи ЕАД, www.bgpost.bg, e-mail: info@bgpost.bg; тел.:359 2/9493280
Каталожен номер  1817;  годишен абонамент  за 2013 г. -  60 лв.

Адрес на редакцията: бул. “П.Евтимий” 6, София 1000
Тел./факс: 981 07 91; ел. адрес: filosofski_alternativi@mail.bg 


Рецензиране
Постъпилите статии се подлагат на т.нар “двойно сляпо рецензиране”, на основата на което редколегията взема решение за публикуването им. Като рецензенти са ангажирани високо компетентни в съответната област учени от България и чужбина. Редколегията планира вземането на  решение относно публикуването на депозираните ръкописи да се реализира в рамките на 6-седмичен срок от постъпването им в редакцията. Информация за това решение авторите може да получат при поискване на ел. адрес на списанието.


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 19-06-2024