Вие сте тук: Начало » Научна периодика на Б А Н
Действия към документ

Научна периодика на Б А Н

Последна промяна 2018-11-19 09:46
 

Справка за реферирани в SCOPUS списания на БАН, можете да направите тук

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА  БАН 

Информацията в Списъка се актуализира редовно, но поради изключително динамичната информационна среда не претендира за изчерпателност и абсолютна пълнота. С благодарност приемаме предложения за допълването му на e-mail efremova.m@cl.bas.bg

 

Археология / Archeology ISSN 0324-1203
Редакция: Археологически институт с музей, ул. “Съборна” 2, София 1000
факс 988 24 05
aim-bas@techno-link.com
biblioteka@naim.bg
http://naim.bg/bg/content/editions/500/1/
Гл. редактор: проф. Васил Николов
Списанието е индексирано и реферирано в:
Anthropological Literature
ИНИОН

Археологически открития и разкопки ISSN 1313-0889
Редакция: Археологически институт с музей, ул. “Съборна” 2, София 1000
Гл. Редактор: Д-р Мария Гюрова
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Балканско езикознание / Linguistique Balkanique ISSN - 0324-1653
Редакция: ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17, София 1113
l_balkanique@abv.bg
www.ibl.bas.bg/editions_bg2.htm
Гл. редактор: доц. Анна Чолева
Списанието е индексирано и реферирано в:
ЕRIH (European Reference Index for the Humanities).
ProQuest- MLA International Bibliography
ИНИОН

Българистика / Bulgarica ISSN 1311-8544
Редакция: Съвет за чуждестранна българистика, ул. “15 ноември” 1
София 1040,
тел. 979 5383 (5384)
anmiltenova@gmail.com; evoleva@abvbg
http://cl.bas.bg/hosted-journals-of-the-bulgarian-academy-of-sciences/blgaristika-bulgarica
Редактор: проф. АНИСАВА МИЛТЕНОВА
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Българска етнология / BulgarianEthnology ISSN 1310-5213
Редакция: Етнографски институт с музей, ул. “Московска” 6-А
София 1000
bg_ethnology@abv.bg
anna_gencheva@abv.bg  
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=2e856409-fe33-11d7-88a0-e0b112e79014
Гл. редактор: доц. д-р ПЕТКО ХРИСТОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL - онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ЕRIH (European Reference Index for the Humanities)
ERIHPlus
ProQuest- International Bibliography of Social Sciences – not active  

Български език / Bulgarian language ISSN 0005-4283
Редакция: Институт за български език, ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17, София 1113
тел. 979 2912
balgarskiezik@mail.bg
nina_marinova@abv.bg
www.balgarskiezik.org/index.htm
Гл. редактор: проф. ВЛАДКО МУРДАРОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ЕRIH (EuropeanReferenceIndex for the Humanities)

Български фолклор / Bulgarian Folklore ISSN 0323-9861/e-ISSN 2534-8558
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 6
bulfolk@abv.bg
reginamiteva@yahoo.com
www.bulgarianfolklorejournal.net
Гл. редактор: СТАНОЙ СТАНОЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
Anthropological Index Online
ИНИОН
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ERIHPlus
EBSCOHost

Българско музикознание / Bulgarian Musicology ISSN 0204-823X
Редакция: Институт за изследване на изкуствата при БАН, ул. “Кракра” 21, София 1504
тел. 944 24 14/114
http://artstudies.bg/7page id=48#Library
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg
Гл. редактор: проф. ЕЛИСАВЕТА ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL - онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент

Геонауки / Proceedings of the Bulgarian Geological Society ISSN 1313-2377 (сборник с резюмета от годишните конференции на БГД)
yotzo@geology.bas.bg
www.bgd.bg
Гл. ред.: ЙОЦО ЯНЕВ
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране
Списанието е индексирано и реферирано в:
EBSCOhost Research Databases

Доклади на Българската академия на науките / Comptesrendus de l'Académiebulgare des Sciences/Proceedings of BAS – ISSN 1310-1331
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 6, София 1113
тел. 971 70 65; 979 30 36
compren@ipsyh.bas.bg, dokladi_ban@yahoo.com

comprend@bas.bg

comprend@abv.bg

www.proceedings.bas.bg
Гл. редактор: акад. ТОДОР НИКОЛОВ 
Списанието е индексирано и реферирано в:
За 2013  -  IPP: 0.214  ; SNIP: 0.307 ; SJR: 0.206; IF: 0.198 (Scopus)
ВИНИТИ Реферативен журнал
SCOPUS
THOMSON REUTERS- WEB OF SCIENCE
eLIBRARY.ru
Google Scholar
JSR
ZbMATH ( Zentralblatt MATH)

Изкуствоведски четения / ReadingsonArtStudies ISSN 1313-2342 – матерали от годишна  научна конференция
ул. “Кракра” 21, София 1000
тел. 944 24 14
office@artstudies.bg
ред.: Ваня Петкова
Списанието е индексирано и реферирано в:
Web of Science (Clarivate Analytics) - Art Reading 2016, Vol. 1: Texts Inscriptions Images

Икономическа мисъл / EconomicThought ISSN 0013-2993
Редакция: ул. “Аксаков” 3, София 1040
тел. 810 40 37, 989 05 95
econth@iki.bas.bg
ineco@iki.bas.bg
www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal
Гл. редактор: проф. ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
EBSCOhost - Journa lof Economic Literature/ EconLit/ЕАЕ
RePEc-Research papers in economics

Икономически изследвания / Economic Studies ISSN 0205-3292
Редакция: Институт за икономически изследвания, ул. „Аксаков” № 3  София 1040
тел. 810-4018
m.dimitrov@iki.bas.bg, econ.studies@iki.bas.bg
Diana@iki.bas.bg
www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
Гл. редактор: проф. МИТКО ДИМИТРОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
SJR for 2013-0.100 (Scopus)
EBSCOhost - Journa lof Economic Literature/ EconLit/ЕАЕ
RePEc-Research papers in economics
SCOPUS

Инженерни науки / Engineering Sciences ISSN 1312-5702
Редакция: ул. „Шипченски проход“ 67, София 1574
тел. 46 26 239
ti_ims_bas@mail.bg
http://es.ims.bas.bg/index1.htm
Гл. редактор: акад. ЯНКО АРСОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ Реферативен журнал

Исторически преглед / Historical review ISSN 0323 – 9748
Редакция: ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17, София 1113
тел. 979 29 14
ipregled@ihist.bas.bg
http://ipregled.hit.bg
Гл. редактор: И. Г. ИЛИЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
EBSCOHost - Historical Abstracts
     
Кирило-Методиевски студии  ISSN 1313-8995
Редакция: ул. Московска 13, София‎
02 987 0261
Отг. редактор: Светлина Николова
https://plus.google.com/112156640891863424359/about?gl=bg&hl=en
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Литературна мисъл / Literary Thought ISSN 0324-0495
Редакция: ул.”Шипченски проход” 52, бл. 17, София 1113
тел. 971 70 61
literaturnamisal@gmail.com
www.ilit.bas.bg/litmis
Гл. редактор: доц. РАДОСВЕТ КОЛАРОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ЕRIH (European Reference Index for the Humanities)
ESF  Standing Committee for the Humanities

Население / Population ISSN 0205-0617
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 512 София 1113
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
Гл. редактор: доц. д-р КРЕМЕНА БОРИСОВА 
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL- онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
WILBERT  - Wildauer Bücher E-Medien Recherche-Tool

Наука за гората / Forest Science ISSN 0861-007X
Редакция: Институт за гората, бул. “Св. Кл. Охридски” 132, София 1756
тел./факс + 359-2-962 04 47
naukazagorata@abv.bg
http://naukazagorata.wordpress.com
Гл. редактор: Проф. ИВАН ЦЕНОВ МАРИНОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CABI
https://scholar.google.com.au/citations
http://nacid.bg/bg/scientists/#posfrm

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика ISSN 1312-5532
Редакция: ул. “Съборна” 2, София 1000
http://naim.bg/bg/content/editions/500/6/
numsfr_epig@abv.bg
Гл. редактор: проф. ИВАН ЙОРДАНОВ
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Правна мисъл / Law Thought ISSN 0032-6968
Редакция: ул. “Сердика” 4, ет. 4, София 1000
тел. 988 23 69

Ipn_ban@bas.bg

http://ipn-bg.org/nauchni-izdaniya/pravna-misl
Гл. редактор: доц. КРАСЕН СТОЙЧЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
Научни трудове на Института за държавата и правото – годишна публикация

Проблеми на изкуството / Problems of Art ISSN 0032-9371
Редакция: ул. “Кракра” 21, София 1000
тел. 944 24 14
http://artstudies.bg/7page id=198
e-mail: probleminaizkustvoto@gmail.com
Гл. редактор: доц.  БИСЕРКА ПЕНКОВА
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент

 

Изкуствоведски четения 2016. Текстове. Надписи. Образи (ред. Емануел Мутафов и Йелена Йерделян) /

Art Readings 2016. Texts / Inscriptions / Images (eds. Emmanuel Moutafov & Jelena Erdeljan), vol. 1, 14,1,

Institute of Art Studies, 2017, ISBN:978-954-8594-65-3

Изданието е еднократно реферирано в Web of Science (Clarivate Analytics)

Изкуствоведски четения / Art Readings ISSN 1313-2342

Поредица сборници е материали от едноименната ежегодна научна конференция, провеждана от Института за изследване на изкуствата, БАН
Поредицата се индексирана и реферира в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент

Поредицата се индексирана и реферира в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент

Проблеми на географията / Problems of Geography
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.3, София 1113
тел. 02 979 33 61; 02 979 39 43;  02 870 02 04
geoproblems@gmail.com; ibotеva@abv.bg;
www.geoproblems.eu
Гл. редактор: доц. д-р МАРИАН ВЪРБАНОВ
Списанието е индексирано и реферирано във:
ВИНИТИ
Google Scholar
MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (индекс  4.5)
NEBIS (Швейцария)  
UBC (Канада)
ECONBIZ (Германия)
ROAD
WorldCat (the world's largest library catalog)
IGB (International Geographical Bibliography)
COBBIS (BG)

Психологични изследвания / Psychological Research ISSN 1311-4700
Редакция: ул.“Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5
София 1113
тел.  02 979 30 48 
psy_research@abv.bg
http://www.journalofpsychology.org/bg/
Гл. редактор: доц. д-р АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL- онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ERIH PLUS
ВИНИТИ 

Социологически проблеми / Sociological Problems ISSN 0324-1572
Редакция: ул. “Московска” 13 А, София 1000
тел. 980 99 35
socprobl_eds@dir.bg
http://www.sp-bg.eu
Гл. редактор: проф. КОЛЬО КОЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL- онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ProQuest- IBSS International Bibliography of Social Sciences 
ProQuest- Sociological Abstracts

Списание на българското геологическо дружество / Review of the Bulgarian Geological Society ISSN 0007-3938
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев” 24
София 1113
тел. 979 2237
yotzo_yanev@yahoo.com
www.bgd.bg/REVIEW_BGS/frames_home_BG.html
Гл. редактор:  доц. ЙОЦО ЯНЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
DOAJ (2004 - )
ВИНИТИ
EBSCOhost- GeoRef
CASSI (CAS Source Index)

Списание на Българската академия на науките / Journal of the Bulgarian Academy of Sciences ISSN 0007-3989
Редакция: Академично издателство “Марин Дринов”,
ул. “Акад. Г. Бончев” 6, София 1113
тел. 73 74 27, 979/ 30 09
journbas@bas.bg
www.baspress.com
Гл. редактор: акад. ЯЧКО ИВАНОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ 

Старобългаристика / Palaeobulgarica / ISSN 0204-4021
Редакция: "Московска" № 13
palaelobulgarica@kmnc.bg
http://www.kmnc.bg/?info=31
Гл. редактор: проф. Светлина Николова
Списанието е индексирано и реферирано в:
Ulrich's Periodicals Directory
International Bibliography of the Social Sciences
International Medieval Bibliography
European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Byzantinische Zeitschrift
ИНИОН. Институт научной информации по общественным наукам. Библиографический указатель
Slavistics–Portal: Virtual Library Slavistics

Старобългарска литература - ISSN 0204-868X 
Редакция: ул. "Шипченски проход" 52, бл.17, София 1113
Тел. (02) 971-70-56
starobulglit@gmail.com
Гл. ред.: Ана Стойкова
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ЕRIH (European Reference Index for the Humanities)
ERIHPlus
IMB  (International Medieval Bibliography)
Linguistic Bibliography
ULRICH’S periodical directory
ИНИОН

Философски алтернативи / Philosophical Alternatives ISSN 0861-7899
Редакция:  ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 6, ет. 8, стая 811, София 1113
тел. 981 07 91
marmatab@gmail.com
http://cl.bas.bg/spisaniya-publikuvani-v-nashiya-sait/filosofski-alternativi/
Гл. редактор: : МАРТИН ТАБАКОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL – онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
EBSCOHost
Philosopher’s Index

Acta zoologica bulgarica ISSN 0324-0770
Редакция: бул. “Цар Освободител” 1, София 1000
тел. 98 83 709
actazooogicabulgarica@gmail.com
www.zoology.bas.bg/publ/index.html
Гл. редактор: акад. ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ
Списанието е индексирано и реферирано в:
Impact Factor for 2014 is 0.3579,- (Journal Citation Reports, by Thomson Reuters)
SJR 2013- 0.276 (Scopus)
Information on the contents of this journal is indexed in the following Thompson Reuters services:
— Science Citation Index Expanded (SciSearch®)
— Journal Citation Reports/Science Edition
— Biological Abstracts
— BIOSIS Previews
— Zoological Record
SCOPUS
eLibrary.ru
CIRC-grupo A
Life sciences collection
Bibliography of agriculture
Chemical Abstracts

Acta morphologica et anthropologioca  ISSN 1311-8773 
Редакция: ул. "Академик Георги Бончев" бл. 25, София  1113
Acad. G. Bonchev Str. Bl. 25 
http://www.iempam.bas.bg/journals/acta.html
iempam@bas.bg
Гл. редактор: проф. Нина Атанасова
Списанието е индексирано и реферирано в:
BIOSIS Previews

Aerospace Research in Bulgaria  ISSN 1313-0927
Редакция: ул. "Академик Георги Бончев" бл. 1, София  1113
http://www.space.bas.bg/BG/Aerosp.html
journal@space.bas.bg
Гл. ред.: проф. Гаро Мардиросян
Списанието е индексирано и реферирано в:
GetInfo - Portal für Technik und Naturwissenschaften
TIB ( Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik)

Balkan Journal of Philosophy ISSN 1313-888X, Electronic ISSN 2367-5438
Редакция: ул. Московска № 13a, София 1000
http://www.issk-bas.org/BJP/
http://www.ceeol.com
http://www.pdcnet.org/bjp
petrov.vesselin@gmail.com 
balkanjournalofphilosophy@gmail.com
Гл. Ред. Веселин Петров
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL- онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
EBSCO Discover
Google Scholar
ERIH Plus - Peer reviewed
Philosopher’s Index
Philosophy Research Index
PhilPapers
ProQuest Summon

Bioautomation. International Electronic Journal  ISSN 1312-451X
Редакция: ЦЛБМИ – БАН, ул. „Георги Бончев“ 105, София 1113
тел. 979 36 47, 979 36 48
bioautomation@biomed.bas.bg
krasil@clbme.bas.bg
http://clbme.bas.bg/Bioautomation/
Гл. редактор: МИХАИЛ МАТВЕЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
SNIP: 0.108 (2013)  SJR: 0.134 (2013) (Scopus)
CAS
DOAJ
SCOPUS
CAB abstracts & Global health
ВИНИТИ
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) EZB – online access

Journal of Geometry and Symmetry in Physics ISSN 1312 – 5192
тел. 979 26 37
mladenov@obzor.bio21.bas.bg 
http://www.bio21.bas.bg/jgsp/
SJR (2013) = 0.262,   SNIP (2013) = 0.479 IPP=0.458 (Scopus)
Ebscohost
Google Scholar
Mathematical Reviews® (MathSciNet®)
Zentralblatt MATH.В
ВИНИТИ (2004 - )
eLibrary.ru
INSPEC
SCOPUS
eLIBRARY.ru

Bulgarian Astronomical Journal ISSN 1313-2709
Редакция: Институт по астрономия, бул. „Цариградско шосе” 72 
София 1784
тел. 979 5933
journal@astro.bas.bg
www.astro.bas.bg/AIJ/
Гл. редактор: ДАНИЕЛА КИРИЛОВА
Списанието е индексирано и реферирано в:
SAO/NASA Astrophysics Data System Astronomy Abstract Service (ADS, SDS), a gateway to the online Astronomy and Physics literature, on  http://adsabs.harvard.edu/index.html  (Digital Library for Physics and Astronomy, Smithsonian Astrophysical Observatory) and http://adsabs.harvard.edu/abs_doc/refereed.html (Bibliographic Code abbreviations for refereed publications).
Centre de Données Astronomiques de Strasbourg, on 
http://cdsads.u-strasbg.fr/ (Digital Library for Physics and Astronomy)
National Diet Library's Japanese Periodicals Index Database,
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AA12521356, Scholarly and Academic Information Navigator, CiNii
Japan National Institute of Informatics, GeNii, on
http://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/ (The Library of National Astronomical Observatory Japan OPAC)
Астрономически календар – годишна публикация

Bulgarian Chemical Communications ISSN 0324-1130
Редакция: Известия по химия, Институт по катализ, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 103, София 1113
тел. 870 20 88
ichemeng@bas.bg
snyankova@abv.bg
bioreac@bas.bg
yanpe@bas.bg
Гл. редактор: проф. ВЕНКО БЕШКОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
Impact Factor : 0.349-  2013/2014
SJR for 2013 -0.165
ВИНИТИ (1994 - )
SCOPUS (2008 - )
Thomson Reuters-WEB OF SCIENCE ( 2007 - )
Thomson Reuters-JSR
eLibrary.ru

Bulgarian Historical Review / Revue bulgare d’histoire ISSN 0204-8906
Редакция: Институт по история, ул. “Шипченски проход” 52, бр. 17, София 1113
тел. 979 29 16
bhr@ihist.bas.bg
vpetrova@bas.bg
vania.stoyanova@abv.bg
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=e33d3e2f-5e6d-49b0-b360-1061cfa250b9
Гл. редактор: ИЛИЯ ТОДЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
SJR 2013 - 0.101 (Scopus)
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
EBSCOHost- Historical Abstracts
ERIH Plus
EastView
eLIBRARY.ru
HathiTrust’s digital library
Thomson Reuters – Arts and Humanities Citation Index
SCOPUS ( 2001 -2007, 2009-2011)

Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology ISSN 0861-0762
Редакция: Национален институт по метеорология  и хидрология,
бул. “Цариградско шосе” 66, София 1184
тел. 975 39 96
Boyanka.Kalcheva@meteo.bg
www.meteo.bg/main.php?page=bjmh&lang=bg
Гл. редактор: В. АЛЕКСАНДРОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ (1994 - )
ADS Bibliographic Codes: Refereed Publications
Национален институт по Геофизика, Геодезия и География

Bulgarian Geophysical Journal  ISSN  0323-9918
library@geophys.bas.bg
bgj@geophys.bas.bg
office@geophys.bas.bg
ВИНИТИ (1998 - 2008 )
ADS Bibliographic Codes: Refereed Publications
VLIZ-Flanders Marine Institute- Platform for marine research -индексирано
Problems of Geography (Проблеми на географията) ISSN 0204-7209
ВИНИТИ
EBSCOHost-GeoRef

Bulgarian Journal of Physics ISSN1310-0157
Редакция: бул. „Джеймс Баучер“ 5, София 1164
тел. 862 29 38
heron_press@mail.bg
office@bjp-bg.com
www.bjp-bg.com
Гл. редактор: НИКОЛАЙ С. ТОНЧЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
Until 28 (2001) published by St. Kliment Ohridski Univ. Press Sofia Bulgaria
ВИНИТИ Реферативен журнал (1994 - )
AEROSPACE - Aerospace and High Technology Database
CAPLUS - Chemical Abstracts
ELCOM - Electronics and Communications Abstracts
EMA - Engineered Materials Abstracts
ENERGY - Energy Research And Technology Database
GEOREF - Geosciences Database
IngentaConnect
INIS - International Nuclear Information System
INSPEC - The Database for Physics, Electronics and Computing
INSPHYS
MECHENG - MECHanical and Transportation ENGineering Abstrs
METADEX - METals Abstracts/Alloy InDEX
PASCAL - Multidisplinary Bibliographic Database
The Astrophysics Data System (ADS)Astronomy
Zentralblatt MATH
EPS-European Physical Society

Bulgarian Journal of Plant Physiology
Редакция: Институт по физиология на растенията, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113
www.bio21.bas.bg/ipp/bjpp
Гл. редактор: проф. ИВАН ЙОРДАНОВ
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Cybernetics and Information Technologies ISSN 1311-9702
Редакция: Институт по информационни технологии,
ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 2, София 1113
тел. 870 75 86

dochev@iinf.bas.bg

danaild@cc.bas.bg

www.cit.iit.bas.bg/index.html
Отг. редактор: доц. ДАНАИЛ ДОЧЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
SJR (value and a Mathematical Citation Quotient – 0, 212  for 2013 SCImago (SJR)
SCOPUS ( 2011 - )
ВИНИТИ (2005 - )
MECHENG - MECHanical and Transportation ENGineering Abstrs
INSPEC (The Database for Physics, Electronics and Computing)
AMS Digital Mathematics Registry (American Mathematical Society)
Microsoft Academic Search
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
JournalTOCs
Mathematical Reviews (MathSciNet)
Naviga (Softweco)
ProQuest - Summon (Serials Solutions)
ReadCube 
TDOne (TDNet)
Information Technologies and Control  ISSN 1312-2622
ВИНИТИ (2003 - )
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
JournalTOCs
Naviga (Softweco)
ReadCube
ProQuest-Summon
TDOne (TDNet)

Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, ISSN: 1314-4006
Редакция: Институт по математика и информатика – БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, 1113 София, България
тел. (+359 2) 9792874
dipp2017@math.bas.bg
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=466
Гл. редактор: проф. д-р Радослав Павлов, проф. дмн Петър Станчев
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL- онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието
EuDML - European digital mathematical library

Engineering Geology and Hydrogeology / Инженерна геология и хидрогеология ISSN-0204-7934
http://www.geology.bas.bg/index_bg.html
Гл. ред.: Николай Добрев
Списанието е индексирано и реферирано в:
EBSCOhost-GeoRef
ВИНИТИ
CASSI (CAS Source Index )

Ethnologia Balkanica
Редакция: ул. “Московска” 6-А, София 1000
тел. 988 42 09, факс 980 11 62
Milena@multicom.bg
www.ceeol.com/
Гл. редактор: проф. КЛАУС РОТ
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Études balkaniques ISSN 0324-1654
Редакция: ул. “Московска” 45, София 1000
тел./факс 980 62 97
etudesbalk@gmai.com
http://cl.bas.bg/spisaniya-publikuvani-v-nashiya-sait/etudes-balkanique/
Гл. редактор: проф. РАЯ ЗАИМОВА
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ЕRIH (European Reference Index for the Humanities)
EBSCOHost -
AmH@L-America: History and Life
EBSCOhost -History Abstracts
BHA-Bibliographie of the History of Art
BiblLing- Linguistic bibliography
IBR-Internationale Bibliographie der Rezensionen
IBSS (International bibliography of Social Sciences)
ProQuest - МLA-IB- Modern language association of America: Bibliography of Books and Articles on Modern languages and literatures

Fractional Calculus & Applied Analysis ISSN 1311-0454
Редакция: Институт по математика и информатика, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 8, София 1113
http://www.math.bas.bg/complan/fcaa/
virginia@diogenes.bg
Managing Editor: Virginia Kiryakova (IMI-BAS, Sofia - Bulgaria)
Списанието е индексирано и реферирано в:
Impact Factor for 2013 2.974
AMS Digital Math. Registry
British Library Direct
Electronic Journals Library – University Library of Regensburg
OATAO (Open Archive Toulouse Archive Ouverte)
Science Citation Index Expanded (SciSearch)
Journal Citation Reports/Science Edition
SCOPUS
Zentralblatt Math
Google Scholar
Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences
Mathematical Reviews
MathSciNet
SCImago
STMA-Z
ProQuest-Summon by Serial Solutions
ISI Sci. Citation Index Expanded (SCI-E, Thomson Reuters)
OATAO (Open Archive Toulouse Archive Ouverte
EuDML-European digital mathematical library
Thomson Reuter announced in 2013 JCR Sci. Ed. the first Impact Factor of FCAA - it is IF (2013) =2.974, and places the journal at 4th place in category "Mathematics, Interdisciplinary" (among 95) and at 5th place in category "Mathematics, Applied" (among 250). FCAA would be also on 4thplace in category "Mathematics"
FCAA got also its SJR rang at Scopus (SCImago), as: SJR (2012) = 1.069, SJR (2013) = 2.106, h-index = 13
Rejection Rate (for 2013): 69.3%
The stuff in latter Vol. 17 (2014) consists of 1230 pages approx.

Fouilles et Recherches / Разкопки и проучвания ISSN 0205-0722
Редакция: ул. “Съборна” 2, София 1000
http://naim.bg/bg/content/editions/500/4/
Гл. ред.: ст. н. с. д-р Маргарита Ваклинова
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

General and Applied Plant Physiology ISSN 1314-6394
Редакция: ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113
тел. 979 26 06
gapp@bio21.bas.bg
http://www.bio21.bas.bg/ipp
Гл. редактор: ЕВГЕНИ Д. АНАНИЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
SJR-0.101-Scopus – на старото заглавие
AGRIS - FAO Food Agricultural Organization
ВИНИТИ  (2005 - 2007 )
 DOAJ (2005 - )
eLIBRARY.ru
CABI

Genetics and Breeding
Редакция: Институт по генетика “Д. Костов”, "Акад. Г. Бончев”, бл. 5, София 1113
тел. 974 62 28 (318)
genetika@bas.bg
http://ig.bas.bg/index.php?p=Periodics.htm
Гл. редактор: : проф. КОСТАДИН ГЕЧЕВ
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Geochemistry, Mineralogy and Petrology / Геохимия, минералогия и петрология ISSN 0324-1718
http://www.geology.bas.bg/index_bg.html
http://www.geology.bas.bg/mineralogy/gmp.html
Гл. ред.: Томас Керестеджиян
Списанието е индексирано и реферирано в:
EBSCOhost-GeoRef
CASSI (CAS Source Index)

Geologica Balcanica ISSN 0324-0894
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 24, София 1113
тел. 979 22 05
geolinst@geology.bas.bg; gbalc@geology.bas.bg
lakova@geology.bas.bg
www.geology.bas.bg/geobal.html
Гл. редактор: ИСКРА ЛАКОВА
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ   (1994 - 2004 )
Thomson Reuters -BIOSIS - Biological Abstracts (1990 – 2007)
SCOPUS (1977 - 1979, 1981 - 1985, 1987, 1993 - 1996 )
EBSCOhost  - GeoRef
Zoological Record
EKP Publications- индексирано
еLIBRARY.ru
CASSI –(CAS Source Index )- индексирано
Life scences collection; Energy research abstracts, Dec. 1975-, 
Coal abstracts

Historia Naturalis Bulgarica ISSN 0205-3640
Редакция: бул. „Цар Освободител” 1, София 1000
http://www.nmnhs.com/index_bg.php
Отг. ред.: доц. д-р Петър Берон
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ (1995, 1999 - 2000 );
Thomson Reuters
BHL-Biodiversity Heritage Library
BioStor
AnimalBase -SUB Göttingen

InterdisciplinaryStudies ISSN 0204-966X
Редакция: ул. “Съборна” 2, София 1000
http://naim.bg/bg/content/editions/500/5/
Отг. ред.: доц. д-р Лазар Нинов
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране

Journal of Geometry and Symmetry in Physics ISSN 1312 – 5192
Редакция: Институт по биофизика, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 21
София 1113
тел. 979 26 37
jgsp@obzor.bio21.bas.bg
http://obzor.bio21.bas.bg/jgsp
Гл. редактор: ИВАЙЛО М. МЛАДЕНОВ
SJR (2013) = 0.262,   SNIP (2013) = 0.479 IPP=0.458 (Scopus) 
Списанието е индексирано и реферирано в:
Ebscohost;
Google Scholar;
Mathematical Reviews® (MathSciNet®)
Zentralblatt MATH.В
ВИНИТИ (2004 - )
eLibrary.ru
INSPEC
SCOPUS
eLIBRARY.ru
     
Journal of Materials Science and Technology ISSN 0861-9786
Редакция: ул. “Шипченски проход” 67, София 1574
тел. + 359 (2) 46 26 200; 46 26 358
stvims@ims.bas.bg; kruss@ims.bas.bg
http://jmst.ims.bas.bg/
Гл. редактор: акад. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ
Списанието спира да излиза през 2018 г.
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ Реферативен журнал (1994 - 2005 )
ALUMINIUM - ALUMINIUM Industry Abstracts
CAPLUS - Chemical Abstracts
CIVILENG - CIVILENGineering Abstracts
COPPERLIT - Copper Data Center Database
CORROSON
EMA - Engineered Materials Abstracts
INIS - International Nuclear Information System
INSPEC - The Database for Physics, Electronics and Computing
MECHENG - MECHanical and Transportation ENGineering Abstrs
METADEX - METals Abstracts/Alloy InDEX

Journal of Theoretical and Applied Mechanics ISSN 0861-6663
Редакция:, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 4, София 1113
тел. 02 979 6479, факс 870 74 98
jtam@imbm.bas.bg
stradev@imbm.bas.bg
www.imbm.bas.bg/imbm/jtam/index.html
Гл. редактор: проф. СТЕФАН РАДЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
Astrophysics Data System (ADS)
CIVILENG- Cineering Abstracts
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure; CNPIEC
DOAJ
EBSCO - TOC Premier
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
Inspec
J-Gate
JournalTOCs
Naviga (Softweco)
Pirabase
Polymer Library
ProQuest - Civil Engineering Abstracts
ProQuest - Earthquake Engineering Abstracts
ProQuest - Engineering Research Database
ProQuest - Technology Research Database
ReadCube Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
Zentralblatt Math

Mathematica Balkanica ISSN 0205-3217 - evaluation pending
Редакция: ул. “Акад. Г. Бончев” бл.25 А, София 1113
тел. 979 63 11, факс 870 72 73
mathbalkanica@gmail.com
www.mathbalkanica.info
Гл. редактор: акад. ПЕТЬР КЕНДЕРОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ Реферативен журнал (1994 - )
EuDML-European digital mathematical library
ZbMATH ( Zentralblatt MATH - Cover-to-cover reviewing)

Orpheus. Journal of Indo-Europeanand Thracian Studies –ISSN 0861-9387
ул. „Московска" 13, София 1000
тел: + 359 2 981 58 53
thracologia@avb.bg
Ред.: Светлана Янакиева
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
WZB-Berlin Social Science Center 

Phytologia Balcanica. International Journal of Balkan Flora ISSN 1310-7771
Редакция: Институт по биоразнообразие и екосистеми, ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 23, София 1113 
phytobalcanica@abv.bg
www.bio.bas.bg/~phytolbalcan
Гл. редактор: ДИМИТЪР ИВАНОВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ реферативен журнал (1995 - );
AGRICOLA - Agriculture Online Access
BIOSIS Biological Abstracts (2000 - )
DIALNET

Problems of Engineering Cybernetics and Robotics ISSN 0204-9848
България, 1113, София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.2
http://www.iit.bas.bg/PECR/
Отг. редактор: Васил Сгурев
Списанието е индексирано и реферирано в:
TDOne (TDNet)

Pliska. StudiaMathematicaBulgarica  ISSN 0204-9805
Институт по математика и информатика на БАН
България, 1113, София, ул. "Академик Георги Бончев" бл. 8
http://www.math.bas.bg/~pliska/
Гл. редактор: Л. ИЛИЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ Реферативен журнал  (2000, 2003 - 2005)
ZbMATH (Zentralblatt MATH- Cover-to-cover reviewing)

Scripta & e-scripta – annual  ISSN 1312-238X
Институт за литература, 1113 София, ул. "Шипченски проход" 52
anmilten@bas.bg
Ред. Анисава Милтенова
Списанието е индексирано и реферирано в:
CEEOL -  онлайн достъп до съдържание, резюмета и пълен текст на изданието посредством абонамент
ЕRIH (European Reference Index for the Humanities)
Българистика (Bulgarica) Information bulletin
Bolletino della Badua Greca di Grotta ferrata
IMB  (International Medieval Bibliography)

Serdica Journal of Computing / Списание по информатика Сердика ISSN 1312-6555
Редакция: Институт по математика и информатика на БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София 1113
тел. 979 3818
serdicajcomputing@math.bas.bg
http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing
Гл. редактор: проф. ПЕТЪР СТАНЧЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
EuDML-European digital mathematical library
ZbMATH ( Zentralblatt MATH - Cover-to-cover reviewing)
Google Scholar
Driver Search portal

Serdica. Mathematical Journal / Сердика. Математическо списание ISSN 1310-6600
Редакция: Институт по математика и информатика, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 8, София 1113
serdica@math.bas.bg
http://www.math.bas.bg/serdicajcomputing
Гл. редактор: чл.-кор. ВЕСЕЛИН ДРЕНСКИ
Списанието е индексирано и реферирано в:
ВИНИТИ Реферативен журнал
EuDML-European digital mathematical library
ZbMATH ( Zentralblatt MATH)

Series on Biomechanics. Peer- reviewed journal. ISSN 1313-245
България, 1113, София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.4, стая 410
http://jsb.imbm.bas.bg
Гл. ред. акад. Ячко Иванов
Реферира се в базата данни Scopus 0,08 (2017), 0.03 (2018) 
Google Scholar

Silva Balcanica ISSN 1311-8706
Редакция: Институт за гората, бул. “Климент Охридски” 132, София 1756
тел./359-2-962 04 47
silvabalcanica@abv.bg
http://silvabalcanica.wordpress.com
Гл. редактор: проф. ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
Списанието е индексирано и реферирано в:
CABI
Списанието е реферирано в: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=80618&tip=sid&clean=0 – Hindex 5
https://www.researchgate.net/journal/1311-8706_Silva_Balcanica RG Journal Impact: 0.33
https://scholar.google.com.au/citations
http://miar.ub.edu/issn/1311-8706 -  Scopus = +3.5; DOAJ (CAB Abstracts, Veterinary Science Database) = 3+2 = 5; Pervivencia: log10(16) = +1.2 ICDS = 9.7 (2016)
http://resursi.blogspot.bg/p/scopus.html
http://nacid.bg/bg/scientists/#posfrm

Thracica -  ISSN 0204-9872
http://balkanstudies.bg/
Редакционна колегия: Светлана Янакиева и др.
Не е намерeна информация за индексиране и рефериране


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 21-04-2024